Chiến lược biên dịch

  • 『Từ điển học tiếng Hàn - tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia』 (sau đây gọi tắt là 『Từ điển Hàn - Việt』) là từ điển đối dịch từ tiếng Hàn là ngôn ngữ gốc sang tiếng Việt là ngôn ngữ đích nhằm giúp ích cho việc học tiếng Hàn của những người có tiếng mẹ đẻ là tiếng Việt. Để tiện cho việc sử dụng 『Từ điển Hàn - Việt』, phần này sẽ giải thích chiến lược biên dịch chính và phương thức trình bày phần dịch chi tiết của từ điển.