Сололнгос хэлний анхан шатны толь бичиг

Солонгосын Үндэсний Хэлний Хүрээлэн

Солонгос - Монгол сургалтын толь бичиг

Өнөөдрийн солонгос хэл
법칙 (法則) 명사 Нэр үг [법칙듣기]
дүрэм, журам
반드시 지켜야 하는 규범.
заавал дагаж мөрдөх дүрэм.
Дэлгэрэнгүй үзэх