Сололнгос хэлний анхан шатны толь бичиг

Солонгосын Үндэсний Хэлний Хүрээлэн

Солонгос - Монгол сургалтын толь бичиг

Өнөөдрийн солонгос хэл
-아 대다
(Тохирох үг хэллэг байхгүй байна}
앞말이 나타내는 행동을 반복하거나 그 반복되는 행동의 정도가 심함을 나타내는 표현.
өмнөх үгийн илэрхийлж буй үйлийг дахин давтах буюу тухайн давтагдсан үйлийн хэр хэмжээ хэтэрхий их байх байдлыг илэрхийлдэг үг хэллэг.
Дэлгэрэнгүй үзэх