Сололнгос хэлний анхан шатны толь бичиг

Солонгосын Үндэсний Хэлний Хүрээлэн

Солонгос - Монгол сургалтын толь бичиг

Өнөөдрийн солонгос хэл
-냐길래 품사 없음 Тохирох үгийн аймаг байхгүй
(Тохирох үг хэллэг байхгүй байна)
뒤 내용의 이유나 근거로 다른 사람에게 들은 질문의 내용을 말할 때 쓰는 표현.
хойно өгүүлэх зүйлийн учир, шалтгаан болгож бусдаас сонссон асуултын утгыг хэлэхэд хэрэглэдэг илэрхийлэл.
Дэлгэрэнгүй үзэх