Солонгосын Үндэсний Хэлний Хүрээлэн

Солонгос - Монгол сургалтын толь бичиг

Өнөөдрийн солонгос хэл

-으래도

(Тохирох үг хэллэг байхгүй байна)
어떤 행위를 할 것을 명령하거나 요청하지만 그것과 관계없는 내용이 오거나 반대되는 내용이 옴을 나타내는 표현.
ямар нэгэн үйл хийхийг тушаах буюу шаардавч түүнтэй холбоогүй зүйл тохиолдох буюу эсрэг зүйл болохыг илэрхийлдэг үг хэллэг.
Дэлгэрэнгүй үзэх