Солонгосын Үндэсний Хэлний Хүрээлэн

Солонгос - Монгол сургалтын толь бичиг

Өнөөдрийн солонгос хэл

-다는데도

(Тохирох үг хэллэг байхгүй байна)
들었거나 주장한 사실을 전달하면서 뒤에 그와 반대되는 상황이 이어짐을 나타내는 표현.
сонссон буюу дэвшүүлсэн зүйлээ дамжуулангаа ард нь түүнээс эсрэгцэх нөхцөл байдал үргэлжлэх утгыг илэрхийлдэг илэрхийлэл.
Дэлгэрэнгүй үзэх