Сололнгос хэлний анхан шатны толь бичиг

Солонгосын Үндэсний Хэлний Хүрээлэн

Солонгос - Монгол сургалтын толь бичиг

Өнөөдрийн солонгос хэл
빗줄기 명사 Нэр үг [비쭐기듣기/빋쭐기듣기]
бороо, борооны ширхэг, бороон дусал
줄처럼 보이는 굵고 세차게 내리는 비.
хөшиг шиг хүчтэй шаагин орох бороо.
Дэлгэрэнгүй үзэх