Солонгосын Үндэсний Хэлний Хүрээлэн

Солонгос - Монгол сургалтын толь бичиг

Өнөөдрийн солонгос хэл

-면 좋겠다

(Тохирох үг хэллэг байхгүй байна)
말하는 사람의 소망이나 바람을 나타내거나 현실과 다르게 되기를 바라는 것을 나타내는 표현.
өгүүлэгч этгээдийн хүсэл зорилгыг илэрхийлэх буюу бодит байдлаас өөр болохыг хүсч байгааг илэрхийлдэг үг хэллэг.
Дэлгэрэнгүй үзэх