Солонгосын Үндэсний Хэлний Хүрээлэн

Солонгос - Монгол сургалтын толь бичиг

Өнөөдрийн солонгос хэл

-상1(上) 접사 Залгавар

(Тохирох үг хэллэг байхгүй байна)
'그것과 관계된 입장' 또는 '그것에 따름'의 뜻을 더하는 접미사.
'тухайн зүйлтэй холбоотой байр суурь' болон 'тухайн зүйлээс хамаарсан' хэмээх утга нэмдэг дагавар.
Дэлгэрэнгүй үзэх