Солонгосын Үндэсний Хэлний Хүрээлэн

Солонгос - Монгол сургалтын толь бичиг

Өнөөдрийн солонгос хэл

-으라길래

(Тохирох үг хэллэг байхгүй байна)
뒤 내용의 이유나 근거로 다른 사람에게 들은 명령의 내용을 말할 때 쓰는 표현.
ардах зүйлийн учир шалтгаан буюу үндэслэл болгож бусдад сонссон захирамж тушаалаа хэлэхэд хэрэглэдэг илэрхийлэл.
Дэлгэрэнгүй үзэх