Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của

Viện Quốc ngữ Quốc gia

Tiếng Hàn hôm nay

연주회(演奏會) 명사 Danh từ [연ː주회/연ː주훼]

buổi trình diễn
음악을 연주하여 청중에게 들려주는 모임.
Buổi biểu diễn nhạc cụ cho công chúng nghe.
Xem cụ thể