Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của

Viện Quốc ngữ Quốc gia

Tiếng Hàn hôm nay

적어도 부사 Phó từ [저ː거도]

chí ít, ít nhất, tối thiểu
아무리 적게 잡아도.
Dù có lấy ở mức nhỏ thế nào đi nữa.
Xem cụ thể