Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của

Viện Quốc ngữ Quốc gia

Tiếng Hàn hôm nay

욕구(欲求/慾求) 명사 Danh từ [욕꾸]

nhu cầu, sự khao khát
무엇을 얻거나 무슨 일을 하기를 바라는 것.
Điều mong muốn làm việc gì đó hoặc nhận được cái gì đó.
Xem cụ thể