Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của

Viện Quốc ngữ Quốc gia

Tiếng Hàn hôm nay

-상1(上) 접사 Phụ tố

trên, theo
'그것과 관계된 입장' 또는 '그것에 따름'의 뜻을 더하는 접미사.
Hậu tố thêm nghĩa 'lập trường có liên quan đến điều đó' hoặc 'theo điều đó'.
Xem cụ thể