Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của

Viện Quốc ngữ Quốc gia

Tiếng Hàn hôm nay

3 관형사 Định từ [새]

mới
이미 있던 것이 아니라 처음 생겨난.
Không phải thứ đã có mà mới phát sinh lần đầu.
Xem cụ thể