Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của

Viện Quốc ngữ Quốc gia

Tiếng Hàn hôm nay

용도(用途) 명사 Danh từ [용ː도]

mục đích sử dụng
쓰이는 곳이나 목적.
Mục đích hay nơi được sử dùng.
Xem cụ thể