Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của

Viện Quốc ngữ Quốc gia

Tiếng Hàn hôm nay

진로(進路) 명사 Danh từ [질ː로]

đường đi tới, đường đi đến
앞으로 나아갈 길.
Con đường mà đi về phía trước.
Xem cụ thể