คำแนะนำ

'' คำช่วยเหลือที่ค้นหาบ่อย 2
 • “พจนานุกรมสำหรับผู้เรียนภาษาเกาหลี-ไทย ฉบับสถาบันภาษาเกาหลีแห่งชาต”ิ คืออะไร
  • “พจนานุกรมสำหรับผู้เรียนภาษาเกาหลี-ไทย ฉบับสถาบันภาษาเกาหลีแห่งชาต”ิ เป็นพจนานุกรมสองภาษาสำหรับผู้เรียนภาษาเกาหลี ซึ่งจัดทำขึ้นโดยแปล “พจนานุกรมพื้นฐานภาษาเกาหลี” เป็นภาษาไทย

   ด้วยจำนวนผู้เรียนภาษาเกาหลีเพิ่มขึ้นและการเรียนการสอนภาษาเกาหลีมีประวัติยาวนานมากขึ้น ทำให้ความต้องการในการจัดทำพจนานุกรมที่ตอบสนองวัฒนธรรมการใช้ภาษาที่หลากหลายและสิ่งแวดล้อมของการเรียนการสอนภาษาที่แปลี่ยนแปลงไปเพิ่มมากขึ้นทุกขณะ ดังนั้น สถาบันภาษาเกาหลีแห่งชาติจึงได้วางแผนและจัดทำโครงการ “พจนานุกรมสำหรับผู้เรียนภาษาเกาหลี-ภาษาต่างประเทศ ฉบับสถาบันภาษาเกาหลีแห่งชาติ” ขึ้น โดยจัดทำพจนานุกรมพื้นฐานภาษาเกาหลีเป็นภาษาต่าง ๆ 11 ภาษา เพื่อตอบสนองความต้องการและสภาพปัจจุบันดังกล่าวมาตั้งแต่ปีค.ศ. 2012 ซึ่งมีผู้เชียวชาญหลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนภาษาเกาหลี ผู้แปล เจ้าของภาษาที่เชี่ยวชาญด้านภาษาเกาหลี รวมถึงผู้ออกแบบระบบ ฯลฯ เป็นผู้ให้ความร่วมมือดำเนินโครงการนี้มาเป็นเวลานาน เพื่อที่จะพัฒนาพจนานุกรมที่มีคุณภาพและสะดวกแก่การใช้งานมากที่สุด

   หากจะมีสิ่งที่จะอยู่ข้างกายเราเสมอเวลาเริ่มเรียนรู้ภาษาใหม่ ๆ ก็ย่อมจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจาก “พจนานุกรม” หวังว่าพจนานุกรมฉบับนี้จะเป็นมิตรข้างกายที่คอยให้ความช่วยเหลือทุกท่านที่เรียนและสอนภาษาเกาหลีได้ทุกเมื่อ

   “พจนานุกรมพื้นฐานภาษาเกาหลี” : พจนานุกรมออนไลน์สำหรับผู้เรียนภาษาเกาหลีที่จัดทำขึ้นเป็นภาษาเกาหลี เพื่อผู้เรียนและผู้สอนภาษาเกาหลีโดยเฉพาะ

   ภาษาต่าง ๆ 11 ภาษา : ภาษารัสเซีย, ภาษามองโกล, ภาษาเวียดนาม, ภาษาสเปน, ภาษาอาหรับ, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอินโดนีเซีย, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาจีน, ภาษาไทย, ภาษาฝรั่งเศส

 • “พจนานุกรมสำหรับผู้เรียนภาษาเกาหลี-ไทย ฉบับสถาบันภาษาเกาหลีแห่งชาต”ิ มีลักษณะพิเศษอย่างไร
  • “พจนานุกรมสำหรับผู้เรียนภาษาเกาหลี-ไทย ฉบับสถาบันภาษาเกาหลีแห่งชาติ” เป็นพจนานุกรมออนไลน์สองภาษาสำหรับผู้เรียนภาษาเกาหลีฉบับแรก
   พจนานุกรมฉบับนี้ มีข้อมูลมากมายที่จำเป็นในการศึกษาภาษาเกาหลี ไม่ว่าจะเป็นคำศัพท์ ข้อมูลการเรียนรู้ ความรู้ทางวัฒนธรรม เป็นต้น ให้ดูในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น ข้อความ มัลติมีเดีย ฯลฯ เพื่อให้สามารถเรียนภาษาเกาหลีได้อย่างง่ายและสนุกสนาน

   1. มีคำหลัก ตัวอย่าง ข้อมูลการเรียนรู้ที่หลากหลายมากมายที่จำเป็นในการเรียนการสอนภาษาเกาหลี

   ประกอบด้วยคำศัพท์ 50,000 รายการที่จำเป็นในการเรียนการสอนภาษาเกาหลี

   มีการแยกคำศัพท์ที่ควรรู้โดยเฉพาะตามระดับเบื้องต้น ระดับกลาง และระดับสูงในบรรดาคำศัพท์ 50,000 รายการ โดยใส่เครื่องหมายรูปดาว(★) กำกับ(★★★ คำศัพท์ระดับเบื้องต้น, ★★ คำศัพท์ระดับกลาง, ★ คำศัพท์ระดับสูง)

   อธิบายความหมายคำศัพท์อย่างง่าย ๆ เหมาะสมกับผู้เรียนภาษาเกาหลีไปพร้อมกับใช้ข้อมูลมัลติมีเดียช่วยให้เข้าใจได้ ง่ายขึ้น

   แสดงตัวอย่างที่ใช้บ่อยใช้ในชีวิตประจำวันจำนวนมากทั้งในรูปแบบวลี ประโยค และบทสนทนา

   แสดงคำศัพท์ที่พบบ่อยในการเรียนการสอนภาษาเกาหลี ในแต่ละหัวข้อและสถานการณ์ ตามระดับความยากง่ายในภาษาเกาหลี

   2. พจนานุกรมสองภาษาที่คำนึงถึงภาษาและวัฒนธรรมของผู้เรียน

   มีการแปลคำหลักและคำอธิบายความหมายของ พจนานุกรมพื้นฐานภาษาเกาหลี เป็นภาษาไทย โดยคำนึงถึงภาษาและวัฒนธรรมของผู้เรียน สามารถค้นหาดูคำศัพท์หรือสำนวนสุภาษิตที่อยากจะรู้เป็นภาษาเกาหลีหรือภาษาไทยก็ได้

   ใช้ผู้แปลที่มีความสามารถสูงสุดของแต่ละภาษาในประเทศเกาหลี และใช้เจ้าของภาษาตรวจทานเพื่อเพิ่มคุณภาพการ แปล

   3. เว็บไซต์พจนานุกรมแบบเน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลางที่ใช้งานง่ายและผู้ใช้งานสามารถมีส่วนร่วมได้ด้วย

   สร้างเว็บแอปพลิเคชันให้มีสภาพแวดล้อมที่ผู้ใช้ง่ายสามารถใช้งานได้ง่าย

   ตั้งข้อมูลพจนานุกรมให้เชื่อมต่อ(ลิงก์)ซึ่งกันและกันเพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย

   ทำให้สามารถใช้ข้อมูลจากพจนานุกรมได้อย่างง่ายดายทั้งด้วยอุปกรณ์มือถือ และเว็บไซต์อินเทอร์เน็ต เป็นต้น

   4. พจนานุกรมที่อัพเดทและพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง

   ผู้ใช้งานสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาในพจนานุกรมได้

   สามารถใช้ข้อมูลที่อยู่ในพจนานุกรมได้อย่างเสรีเนื่องจากเป็นการบริจาคความรู้บนพื้นฐานนโยบายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์แบบเสรี