หลักเกณฑ์ในการแปล

  • 'พจนานุกรมสำหรับผู้เรียนภาษาเกาหลี-ไทย' โดยสถาบันภาษาเกาหลีแห่งชาติ (ต่อไปจะเรียกว่า 'พจนานุกรมเกาหลี-ไทย') เป็นพจนานุกรมซึ่งแปลภาษาต้นทางคือภาษาเกาหลีเป็นภาษาปลายทางคือ ภาษาไทย เพื่อช่วยเหลือผู้เรียนภาษาเกาหลีซึ่งใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่เพื่อความสะดวกในการใช้ 'พจนานุกรมเกาหลี-ไทย' ในการนี้ ขอแนะหลักเกณฑ์สำคัญในการแปลพจนานุกรมและวิธีแสดงคำศัพท์อย่างละเอียด