พจนานุกรมสำหรับผู้เรียนภาษาเกาหลี-ไทย

ฉบับสถาบันภาษาเกาหลีแห่งชาติ

ภาษาเกาหลีรายวัน

-상1(上) 접사 หน่วยคำเติม

ในฐานะ..., ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ของสิ่งนั้น
'그것과 관계된 입장' 또는 '그것에 따름'의 뜻을 더하는 접미사.
ปัจจัยที่เพิ่มความหมายว่า 'สถานภาพที่เกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นๆ' หรือ 'ตามสิ่งนั้น ๆ'
ดูอย่างละเอียด